STANDARD CHARTERED TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

STANDARD CHARTERED TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hi tho trc tuyến vi ch đề “Th trường Carbon và vai trò ca chúng trong vic gim phát thi khí nhà kính – Quan đim t Vit Nam và khu vc châu Á” là s kin đầu tiên trong chui các hi tho v phát trin bn vng ca ngân hàng Standard Chartered và Hip hi Doanh nghip Anh Quc Vit Nam (Britcham) phi hp t chc. Đây là cơ hi để lãnh đạo các doanh nghip trong & ngoài nước cùng các cá nhân có quan tâm tham d, t đó có th vch ra các chiến lược hiu qu cho mc tiêu phát trin bn vng ca đơn v mình.


Các di
n gi ti s kin gm:
• Ông T
ăng Thế Cường – Cc trưởng Cc biến đổi khí hu, B Tài nguyên & Môi trường.
• Ông Gareth Ward -
Đại s Vương quc Anh ti Vit Nam.
• Ông Chris Leeds - Giám
đốc điu hành, Phát trin th trường Carbon, Ngân hàng Standard Chartered.
• Bà Michele Wee – T
ng giám đốc, Standard Chartered Vit Nam
• Bà Nguy
n Th Bích Vân - Ch tch Unilever Vit Nam
• Ông Denzel Eades - Thành viên H
i đồng Qun tr Hip hi Doanh nghip Anh Quc Vit Nam

 Th
i gian: 3:00 – 4:00PM, Th Ba, 28/9/2021
 
Đăng ký tham d ti: https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_i6QM12AtSCCeKtOvCf9wug
 Thông tin v
chui s kin xem ti: https://www.sc.com/.../standard-chartered-va-britcham.../

Nguồn tin: Standard Charterded Vietnam

Download dữ liệu về